O firmie

Projektowanie Geologiczno-Inżynierskie - wiercenia

Projektowanie Geologiczno-Inżynierskie działa od 1998 roku. Zatrudnia pracowników z ponad 30 letnim doświadczeniem, posiadających odpowiednie uprawnienia geologiczne Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie.

Rozpoznanie geologiczne w naszej firmie obejmuje wszystkie badania niezbędne do wykonania zadania geologicznego zgodnie z normą PN-81/B-03020, w tym: określenie rodzaju i stanu gruntu, wykonanie sondowań "in situ", niezbędne badania makroskopowe i laboratoryjne oraz określenie warunków wodnych z możliwością okresowych wahań i jej agresywności wobec betonu.

Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska zawierać będzie ocenę warunków gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych właściwości gruntu i chemicznych wody gruntowej, oraz przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego w zakresie wymaganym normą PN-B-02479. We wnioskach znajdą się zalecenia dotyczące sposobu posadowienia w odniesieniu do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.

Wykonujemy dokumentacje geologiczne od obiektów strategicznych typu autostrady, oczyszczalnie ścieków itp., po małe budynki jednorodzinne.